“See you later, Shizu-chan~”

“See you later, Shizu-chan~”

theme.